Δημοσιεύσεις

  • Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο «The 10th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications 15-17 July 2019, Patras, Greece» με παρουσίαση τωνακόλουθων δύο δημοσιεύσεων.
  • «Enchancing SLAM method for mapping and tracking using a low-cost laser scanner» A. Spournias, T. Skandamis, E. Pappas, Ch. Antonopoulos, N. S. Voros
  • «Developing autonomous cart equipment and associated services for supporting people with moving disabilities in Supermarkets: The EQUAL Approach» Ch. P. Antonopoulos, P. Kelverkloglou, N. Voros, I. Fotiou
  • Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο «The 10th IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, 21-23 Oct. 2019, Barcelona, Spain» με παρουσίαση της ακόλουθης δημοσίευσης:
  • «Development of Highly Accurate IoT-Ready Quaternion-based 3D Gradiometer based on COTS IMUs» Alexandros I. Papadopoulos, Christos P. Antonopoulos, Konstantinos Antonopoulos, Nikolaos S. Voros, Stavros Koubias
  • Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές
  • Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές:
  • Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές