Κοινοπραξία

Βασικά Στοιχεία

  • Διάρκεια Προγράμματος: 36-52 Μήνες
  • Προυπολογισμός: 987.000€
  • E-mail Επικοινωνίας: info@tobea.gr
  • Συντονιστής Έργου: Ιγνάτιος Φωτίου

Εταίροι

Χρηματοδότηση

Ερευνητικό έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών πόρων μέσω του Ε.Π.Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), καθώς και ιδιωτικών κεφαλαίων.