Αποτελέσματα

Α. Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο «The 10th International Conference on  Information, Intelligence, Systems and Applications 15-17 July 2019, Patras, Greece» με παρουσίαση των ακόλουθων δύο δημοσιεύσεων. 

Β. «Enchancing SLAM method for mapping and tracking using a low-cost laser scanner» A. Spournias, T. Skandamis, E. Pappas, Ch. Antonopoulos, N. S. Voros 

Γ. «Developing autonomous cart equipment and associated services for supporting people with moving disabilities in Supermarkets: The EQUAL Approach» Ch. P. Antonopoulos, P. Kelverkloglou, N. Voros, I. Fotiou

A group of people standing in a room

Description automatically generated
Εικόνα 1: Παρουσίαση στο διεθνές συνέδριο IISA 2019

Δ. Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο «The 10th IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, 21-23 Oct. 2019, Barcelona, Spain» με παρουσίαση της ακόλουθης δημοσίευσης

A person standing in front of a television

Description automatically generated
Εικόνα 2: Παρουσίαση στο διεθνές συνέδριο IEEE WiMob 2019

Ε. «Development of Highly Accurate IoT-Ready Quaternion-based 3D Gradiometer based on COTS IMUs» Alexandros I. Papadopoulos, Christos P. Antonopoulos, Konstantinos Antonopoulos, Nikolaos S. Voros, Stavros Koubias